Algemene voorwaarden

BTW Terugvraag

Deze algemene voorwaarden gelden alleen voor onze BTW Terugvraag service.

Algemene Voorwaarden Smith Solar B.V., gevestigd te (2694 BS) 's-Gravenzande aan Nobelstraat 11 BU4 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage onder KvK-nummer 60218452.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Smith Solar B.V. (hierna: opdrachtnemer), en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door opdrachtnemer schriftelijk is aanvaard of wanneer de overeenkomst door de opdrachtgever en de opdrachtnemer is ondertekend. Elektronische overeenkomsten komen tot stand doordat de opdrachtnemer de opdracht schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging.

2.2 De door opdrachtnemer aan de opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen.

Artikel 3 Uitvoering overeenkomst

3.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het voeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

3.2 De opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd de overeenkomst voortijdig te beëindigen, indien, naar het oordeel van de opdrachtnemer, blijkt van feiten of omstandigheden, die ten gevolge hebben dat van de opdrachtnemer redelijkerwijze niet kan worden gevergd de opdracht te voltooien. In dat geval heeft de opdrachtnemer recht op het afgesproken bedrag vermeldt in de overeenkomst.

3.3 De opdrachtnemer draagt zorg voor de btw-teruggave van de zaak op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Uitsluitend de externe partij, zoals de Belastingdienst bepaalt of de opdrachtgever in aanmerking komt voor de belastingteruggaaf.

3.4 De opdrachtgever geeft door het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer de bevoegdheid al hetgeen te doen om de btw-teruggave te kunnen indienen bij de Belastingdienst. De opdrachtnemer meldt de opdrachtgever als ondernemer aan bij de Belastingdienst. Opdrachtnemer verzorgt in het kader van de btw-teruggave van de zaak de kwartaalaangifte voor de opdrachtgever. Dit kunnen meerdere aangiftes zijn, afhankelijk van het moment van aanmelding van de opdrachtgever bij de Belastingdienst.

3.5 Indien schriftelijk overeengekomen en noodzakelijk voor het aanvragen van de btw-teruggave van de zaak vraagt de opdrachtnemer namens de opdrachtgever ontheffing van administratieve verplichtingen aan. Indien de ontheffing niet wordt afgegeven door de instantie, dan kan de opdracht niet worden voltooid en eindigt de overeenkomst. In dat geval heeft de opdrachtnemer recht op het afgesproken bedrag vermeldt in de overeenkomst.

3.6 Indien de btw-teruggave aan de opdrachtgever wordt toegekend treedt de opdrachtgever zelf in contact over alle zaken betreffende de belastingteruggaaf.

Artikel 4 Prijs en betalingstermijn

4.1 De prijzen van opdrachtnemer zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro’s, exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

4.2 Betaling dient te geschieden in Euro’s, zonder aftrek van enige korting door overschrijving op een door ons aangewezen bankrekening, in beide gevallen uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur wordt verzonden na het sluiten van de overeenkomst.

4.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van ons op de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.

4.4 Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is de opdrachtnemer gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten.

4.5 De opdrachtnemer vordert de btw op de aan de opdrachtgever verzonden factuur terug. Deze btw-teruggave komt toe aan de opdrachtnemer.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 De opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar eisen van goed vakmanschap verrichten. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Belastingdienst niet overgaat tot btw-teruggave.

5.2 De opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de opdrachtnemer.

5.3 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen de opdrachtnemer mochten doen gelden. Tevens stelt de opdrachtgever de opdrachtnemer schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor de opdrachtnemer kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 6 Overmacht

Indien de opdrachtnemer door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze keuze is aan de opdrachtnemer. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook uitgesloten.

Artikel 7 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle, door opdrachtnemer gesloten en te sluiten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staande, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

Artikel 8 Wijzigen van de voorwaarden

De opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen wegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.